Generalforsamling og foredrag “Når dyrene får tandpine…” ved specialdyrlæge Hanne Kortegaard

Kort utilgængelig
Dato: 6. marts 2024
Tid: 17:30 - 20:30
Sted: Tandlægeforeningen
Beskrivelse:

Program:

17.30-18:00 let forplejning og social samvær

18-19.30 Foredrag ved specialdyrlæge Hanne Kortegaard

19.30-20:00 Generalforsamling inkl. dagsorden i overensstemmelse med vedtægter

 

Foredrag:

Dyrlæger verden over er gennem de sidste 20-30 år blevet bevidste omkring kæle- og hobbydyrenes tandproblemer, som de naturligvis også får – især pga manglende daglig mundhygiejne hos kæledyrene.

Dyreejerne er blevet langt mere oplyste om de sygdomme, der kan opstå og stiller efterhånden stigende krav til dyrlægernes viden og evne inden for mundhulesygdomme.

I Norden undervises dyrlægestuderende i tand- og mundhulesygdomme, men i alt for ringe omfang. Der udbydes til gengæld mange forskellige efteruddannelseskurser, og man kan også få en specialist- grad på dansk eller internationalt niveau.

De hyppigst forekommende tandsygdomme hos kæledyrene er parodontitis hos især mindre hunde og tandfrakturer, mens kattene får tandresorptioner. Vi ser en del malokklusioner og tumores, men kun sjældent caries. Hestene har også fået ”tanddyrlæger”, og her ses også frakturer, ”hestecaries” med pulpitis til følge, skævslid etc.

Diagnosticering af diverse sygdomme forekommer i høj grad, som inden for den humane odontologi og medicin, men vi dyrlæger har det ”handikap” at vi ikke kan tale med vores patienter, og derfor må vi antage om, tilstanden er et problem, der skal håndteres eller ej ud fra mere objektive parametre.

I zoo er den langt hyppigste diagnose tandfrakturer – og det er så her udfordringer for alvor starter, når patienterne varierer fra 500 g til 7 tons…

 

Foredragsholder:

Specialdyrlæge, ph.d. Hanne Kortegaard fra Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

Indkaldelse til generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren aflægger regnskab.
 6. Budget for kommende regnskabsår.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 10. Valg af revisor og suppleant.
 11. Meddelelse om DSP’s legat.
 12. Eventuelt.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller forslag herom.

Stk. 4. Indvarsling og dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 14 dage før til medlemmerne. Forslag om vedtægtsændringer skal dog bekendtgøres for medlemmerne senest en måned forud for generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Stemmeret ved generalforsamlingen har fremmødte ordinære medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 7. Formand og dirigent skal godkende og underskrive generalforsamlingsreferatet.

 

Bestyrelsen håber at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.