Foredrag og generalforsamling

Kort utilgængelig
Dato: 20. september 2021
Tid: 17:30 - 20:30
Sted: Tandlægeforeningen
Beskrivelse:

Tandskader og deres sagsbehandling

Formålet med ovenstående foredrag er, at give deltagerne en grundlæggende viden omkring tandskader og deres sagsbehandling i Danmark.

 

Aftenens program:

17:30 – 18:30: Stående buffet og socialt samvær

18:30 – 19:30: Foredrag ved overtandlæge ph.d. Henrik Nielsen og lektor, dr. odont Daniel Belstrøm

19:30 – 20:30: Generalforsamling

 

Aftenens foredragsholdere:

Henrik Nielsen, ph.d.: Overtandlæge på Tand- Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Chef for Tandskadeerstatningen.

Daniel Belstrøm, dr. odont. Lekter på Københavns Tandlægeskole. Konsulent i Tandskadeankenævnet.

 

Indkaldelse til generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren aflægger regnskab.
 6. Budget for kommende regnskabsår.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 10. Valg af revisor og suppleant.
 11. Meddelelse om DSP’s legat.
 12. 12.Eventuelt.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller forslag herom.

Stk. 4. Indvarsling og dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 14 dage før til medlemmerne. Forslag om vedtægtsændringer skal dog bekendtgøres for medlemmerne senest en måned forud for generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Stemmeret ved generalforsamlingen har fremmødte ordinære medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 7. Formand og dirigent skal godkende og underskrive generalforsamlingsreferatet.

 

Tilmelding :

Bemærk at dette arrangement afholdes i Tandlægeforeningen.

Senest den 6-9-2021 kl: 12:00.

Bestyrelsen håber at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.

Bookings